Üyelik Sözleşmesi - Hill Beauty ile IŞILDAYIN
Üyelik Sözleşmesi

Hill Beauty Elektronik Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi

Hill Beauty Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin olan her türlü veridir. Kişinin politik, cinsel, sendikal eğilimlerine ilişkin bilgileri, Sağlık bilgileri, adli bilgileri, biyometrik ve genetik bilgileri özel nitelikte kişisel veridir.

Veri Sorumlusu Tanımı

NUN KOZMETİK, hillbeautyturkey.com üzerinden yapılan alışverişlerde veri öznelerinin ilgili alanları doldurması ile, sitede yer alan çerezlerle, mağazalarda müşteriden alışveriş, şikayet veya kart programı yöntemleri ile veri özneleri tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla otomatik olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebep

Hill Beauty, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun m. 5. Hükmünde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda kişisel veri işlemektedir. Bu açıdan

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bu sebeplerin herhangi birisinin kapsamına girmeyen durumlarda veya özel nitelikli kişisel veri işlemelerinde veri öznesinin açık rızasını alarak veri işlemektedir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle bağlantılı olarak Hill Beauty aşağıdaki amaçlarla veri işlemektedir.

Hill Beauty ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, Hill Beauty, internet sitesinden alışveriş yapan kimselerin siparişlerinin yerine getirilmesi, satış sözleşmesinin ifası, satış sözleşmesi kaynaklı hak ve borçların temini, siteden üyelere sunulan hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, üyelere siteye giriş yaptıklarında özel alışkanlıklarına göre site üzerinde önerilerde bulunmak, üyeye özel sayfada tasarım yapmak için üye kişisel verilerini işler ve ilgili alıcı grubu ile paylaşır.

Hill Beauty, internet sitesinden faydalanılmasını artırmak, site üzerinden sunulan hizmetlerin güvenliğini sağlamak ve 5651 sayılı kanun çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek için ziyaretçilerin site kullanım bilgilerini saklar. İnternet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri, Hill Beauty pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde, üye alışkanlıklarına göre planlanmış önerilerin geliştirilmesinde kullanılır. Bunun için Hill Beauty’in çerez politikasında da ayrıca açıklamalar yer almaktadır. Site ziyaretçileri istedikleri çerezleri Çerez politikasında da belirtilen yöntemleri kullanarak istedikleri zaman silebilirler.

Hill Beauty, veri sahiplerinin kişisel verileri ile alışveriş alışkanlıklarının analizini yaparak bu kişilere yönelik kampanya içeriklerini Hİllbeautyturkey.com üzerinde kişiye özel kampanyaların oluşturulması amacıyla kullanmaktadır. 

Hill Beauty veri öznesinin kendisine elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine pazarlama amaçlı olarak iletir. 

Kişisel Veri Alıcı Grupları

Hill Beauty yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlar gerektirdiği ölçüde veri işleme sebeplerini dikkate alarak şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve veri işleme sebeplerine dikkat ederek Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarına

Hill Beauty, mahkemelerin ve kanunen kendisinden bilgi talep etmeye yetkili idari ve adli makamların usulüne uygun talepleri gereği veri aktarımı yapabilmektedir.

Hill Beauty’in internet sitesi üzerinden topladığı kişisel veriler, üçüncü kişi çözüm ortağına ait serverları yurt dışında bulunan güvenli bulut veri tabanında saklanmaktadır.

Hill Beauty, kendisi ile ticari iletişim kurulmasına izin veren veri sahiplerinin ad, soyad ve iletişim bilgilerini bu iletişimin sağlanması için üçüncü kişi çözüm ortağına iletir.

İnternet sitesinden alışveriş yapan kimselerin ad soyad, iletişim ve adres bilgileri sipariş sürecinin tamamlanması için yurt içinde yerleşik üçüncü kişi taşıyıcı firmaya iletilir.

Hill Beauty, elektronik ticaret sitesi üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili geliştirmeleri belirleyebilmek ve müşteri memnuniyetini belirleyebilmek adına yurt içinde yerleşik üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığı ile site kullanıcılarına memnuniyet anketlerini içeren elektronik postalar ulaştırmaktadır.

Toplanan Kişisel Veriler

hillbeautyturkey.com üzerinde alışveriş yapacak kişilerin ( ziyaretçi olarak veya üye olarak), adı, soyadı, tc kimlik numarası, adresi, iletişim bilgileri, eğer siparişini başkası teslim alacaksa o kişinin adı – soyadı ve iletişim bilgisi Siteye üye olacak kişilerin adı soyadı, adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, iletişim bilgileri alışveriş geçmişi, ziyaret edilen sayfalar, alışveriş tercihleri, üyenin ürün sayfalarına yaptığı yorumlar, ürünlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler.

Veri Sahibinin Açık Rızasına Dayalı İşleme

Veri sahibinin alışveriş alışkanlıkları, ile kişisel verilerinin analizi suretiyle kişiye özel indirim veya puan kampanyalarının belirlenmesi, müşterinin beğenisine uygun ürünün tespit edilmesi bu bilgilerin ad, soyad ve iletişim bilgisi ile eşleştirilmesi, kişinin iletişim adresine bu içeriğin aktarılması için üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığı ile aktarılması için veri sahibinin açık rızası alınmaktadır.

Hill Beauty veri öznesinin kendisine elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine pazarlama amaçlı olarak iletir.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri,

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Veri Sahipleri Hakları

Veri Sahipleri, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Talep konusu bildirerek, Hill Beauty’nin elektronik posta adresi olan info@hillbeautyturkey.com’a kendi kayıtlı elektronik posta adreslerinden veya Hill Beauty’e daha önce bildirmiş oldukları elektronik posta adresinden gönderecekleri elektronik posta ile hak sahibi olduklarını gösteren bilgileri sunmaları koşulu ile talepleri işleme alınacaktır. Başvurular Hill Beauty tarafından başvurunun Hill Beauty’ye ulaşmasından itibaren 30 gün içinde yanıtlanır. Veri sahibinin talebinin başvurusuna yazılı olarak verilecek yanıtlarda işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde on ( 10) sayfaya kadar ücret alınmaz. Bu miktarın üzerindeki her sayfa için 1 TL ücret alınabilir.

Cildiniz Nefes Alsın